Search

זאת בחירה לתת להם בחירה

לפעמים זה מרגיש שבחרתי לקחת את הגלולה האדומה במטריקס, לפי הסרט, הגלולות מייצגות את בחירה שיש לאדם, בין לקיחת הגלולה האדומה אשר תחשוף...

בלוגים נוספים
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square